Informacje RODO

Obowiązek informacyjny dla osób, których dane są przetwarzane w ramach realizacji umów

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Dane osobowe wykorzystujemy w celu:
a) wykonania umowy telekomunikacyjnej, której jesteśmy stroną, w tym świadczenia usług, rozliczeń finansowych, usuwania awarii oraz
rozpatrywania reklamacji – przez czas określony przepisami prawa;
b) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych: np. kiedy zapewniamy bezpieczeństwo sieci zgodnie z przepisami Prawa
Telekomunikacyjnego, jeśli przepisy wprost określają wymagany okres przechowywania danych, np. w przypadku obowiązku retencji
danych zgodnie z przepisami Prawa Telekomunikacyjnego – przez ten okres.
c) wykrywania nadużyć lub reagowania na nadużycia lub zapobiegania im, przez czas trwania umowy, nie dłużej niż przez okres
wskazany w przepisach prawa;
d) tworzenia zestawień lub analiz lub statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, np. na potrzeby raportowania, badań marketingowych,
planowania rozwoju naszych usług lub naszej sieci – przez czas trwania umowy, nie dłużej niż przez okres wskazany w przepisach
prawa.

Które dane otrzymujemy?
W trakcie trwania umowy wejdziemy w posiadanie danych osobowych (wszystkich lub niektórych) obejmujących dane teleadresowe, nr
pesel, adres IP czy dane transmisyjne (o połączeniach). Pojawienie się tych danych u nas spowodowane będzie korzystaniem przez
Państwo z naszych usług i jest niezbędne do prawidłowego realizowania umowy.

Komu dane mogą być przekazane?
Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

 1. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
 2. podwykonawcom wspierającym nas, np. przy rozliczaniu podatków;
 3. podmiotom obsługującym lub utrzymującym naszą sieć telekomunikacyjną;
 4. do innych operatorów telekomunikacyjnych lub bezpośrednio do podmiotów, z którymi będą się Państwo łączyć w celu zestawienia
  połączenia lub transmisji (tylko adresy IP).

  Czy dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG.

  Przysługujące Państwu uprawnienia:
  Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:
 • sprostowanie (poprawienie niepoprawnych danych),
 • usunięcie (usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie),
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych do czasu rozpatrzenia wniosku o sprzeciw czy sprostowanie lub
  o nieusuwanie niepotrzebnych nam już Państwa danych),
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa.

  Z praw tych mogą Państwo skorzystać poprzez złożenie wniosku pisemnie na adres:
  ANFA Fajer Sp. J., ul. Plaskowiec 17, 43-430 Skoczów

  Aby mieć pewność, że realizujemy Państwa wniosek skierowany do nas, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji
  pozwalających nam uwierzytelnić wnioskodawcę. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z
  Rozporządzenia RODO.
  Pełny tekst RODO jest dostępny na stronach eur-lex.europa.eu.

  Prawo sprzeciwu
  W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych
  osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub na podstawie interesu publicznego. W takiej sytuacji, po
  rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy, że
  istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw
  i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Zgoda
  Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie
  uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania danych. Udzieloną nam zgodę można
  w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody).

  Skarga
  Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych
  osobowych narusza przepisy prawa. Nasze dane kontaktowe:
  ANFA Fajer Sp. J.
  ul. Plaskowiec 17,
  43-430 Skoczów,
  biuro@anfa.pl